Nieuws Sport Agenda donderdag 27 oktober 2016
Artikelen  Dossiers  Algemeen  Archief  
Dossier "Overleden Grousters"
zondag 10 april 2011 om 08:03 door redactie
GROU - Afgelopen vrijdag is Sjouke van der Wijk overleden. Hij werd 89 jaar. Van der Wijk was lid van verdienste van voetbalvereniging GAVC. Voorzitter Klaas Leystra en secretaris Eelke Bosma zetten Van der Wijk op 10 maart in zijn kamer in Nij Friesmahiem nog in het zonnetje voor het feit dat hij maar liefst 77 jaar lid was van deze Grouster voetbalvereniging. Daarmee was hij het lid was met de meeste 'dienstjaren'.
Van der Wijk was ook op andere fronten actief, zo was hij jarenlang vrijwilliger voor het onderhouden van ligplaatsen van recreatieschap De Marrekrite.
.
woensdag 09 februari 2011 om 17:47 door redactie
GROU - Maandag 7 februari is in het MCL in Leeuwarden Atze van der Wal overleden. Hij werd 82 jaar. De geboren Grouster runde tijdens zijn werkzame leven met zijn vrouw Anneke een zuivelwinkel op de hoek van de Noorderdwarsstraat en de Gedempte Haven. Atze reed zelf dagelijks met zijn wagentje met zuivel(producten) door de straten van Grou. In 1973 kreeg hij de beschikking over een heuse rijdende S.R.V.-winkel.
Atze van der Wal wordt vrijdagavond in Goutum gecremeerd. De dienst begint om half 7.woensdag 12 januari 2011 om 17:15 door redactie
GROU - Op 85-jarige leeftijd is dinsdag Gerben S. de Groot overleden. De geboren Grouster was van 1951 tot 1990 eigenaar van een detailhandel in bruin- en witgoed in Grou. Hij begon op 26-jarige leeftijd met de verkoop van radio's in een klein pandje in de Wijde Steeg. In 1955 kocht hij het veel grotere pand aan de Parkstraat, waar nu Makelaardij Mid-Fryslân zit. Gerben de Groot begon toen met de verkoop en reparatie van televisies. Als lokkertje zette hij een spelende televisie in de etalage. "Vooral met voetbalwedstrijden zag het er zwart van de mensen", aldus De Groot in een interview met De Grouster in 2002. Later gingen hij en zijn vrouw Anna Marie zich steeds meer toeleggen op de verkoop van antiek. Op 68-jarige leeftijd begon De Groot historische radio's uit de jaren tussen 1927 en 1953 te verzamelen en te restaureren.
Gerben de Groot wordt op aanstaande zaterdag in Goutum gecremeerd. De plechtigheid begint om 13.00 uur.
maandag 15 november 2010 om 21:28 door redactie
Prof. Bergini op een foto uit de LC. 
GROU - Er komt een theatervoorstelling over Ybe van Zandbergen. Deze Grouster genoot tussen 1945 en 1974 grote bekendheid als de illusionist, buikspreker en poppenkastspeler Prof. Bergini. Van Zandbergen overleed op 1 januari 1976 op 77-jarige leeftijd. Zijn pakesizzer Anja Steegstra werd onlangs getroffen door een uitspraak van Ybe uit een boekje dat in 2001 over hem verscheen: 'als ik niet op het toneel kan staan, dan wordt ik rusteloos'. "Toen waard my ek dudlik fan wa ik it artiestenbloed ha, dy útspraak is foar mij sá herkenber. Ik betocht ik dat ik eins in hiele bekinde en bisundere pake hie. Hij wie dochs wol in man fan namme as artiest, sels bûten Fryslan". Anja wil daarom vanaf september solo-voorstellingen geven waarin ze op documentaire-achtige wijze vertelt over het leven van haar grootvader als artiest maar ook als (dorps-)mens. Op een scherm laat ze vraaggesprekken zien met haar moeder en pake's andere dochter. "Us mem is no 85 en syn oare dochter is no 77 en se kinne no noch fertelle oer dy tiid. As se der aanst net mear binne, dan is it ferhaal ut". Ook Anja's broer Willem wordt ondervraagd. Die moest pake eigenlijk opvolgen maar omdat die de lat zo hoog legde, kreeg Willem een afkeer van het goochelen.
donderdag 15 juli 2010 om 14:55 door redactie
 

GROU - Morgen, vrijdag, verschijnt het boek De Jonge Jan. De Poep en de Sytema's. Het is geschreven door Klaas Eildert Meeter en Hilda Talsma. De eindredactie was in handen van Klaas Jansma van PENN, tevens de uitgever van het boek. Het gaat over Sytze Jiskes Sytema (ook wel geschreven als Sietema), bijgenaamd De Poep. Hij werd in 1849 geboren in Grou en groeide op als (arme) wees. Sytze trouwde in 1878 met Gjet Boom en van haar ouders kreeg het paar een houten scheepje om de kost mee te verdienen. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren. In 1911 liet Sytema bij Werf Roorda bij de Pijp in Drachten een ijzeren skûtsje bouwen. Sytze was toen al 62 jaar! Het skûtsje kreeg de naam De Jonge Jan; genoemd naar zijn (toen 24-jarige) zoon Jan Sytzes Sytema. Volgens liefhebbers het mooiste skûtsje ooit gebouwd. In de volksmond werd het skûtsje -net als de eigenaar- De Poep genoemd. Vaak met gastschippers aan het helmhout, won De Jonge Jan in de loop der jaren voor duizenden guldens aan prijzen. In 1952 en ’53 werd het SKS-kampioen. 

woensdag 07 april 2010 om 17:27 door redactie

GROU - Grouster Folkert van der Meer is woensdagmiddag gecremeerd. Hij overleed vorige week op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed in het MCL in Leeuwarden.
Folkert van der Meer was voorheen jarenlang voorzitter van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) in Grou. Ook was hij nauw betrokken bij het zeilen en skûtsjesilen. Sinds de oprichting in 1960 was hij lid van de Zeilraad, het hoger beroepsorgaan van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). Van der Meer werd bij zijn afscheid door de SKS tot lid van verdienste benoemd.

woensdag 12 augustus 2009 om 16:49 door redactie
In de bunker had de Commissaris der Koningin zijn eigen slaapkamer. Links een FM-zender, waarmee hij de Friezen bij calamiteiten kon toespreken. 
GROU - In het MCL in Leeuwarden is afgelopen maandag Wim Bil overleden. De oud-Grouster werd 72 jaar geleden in St.-Annaparochie geboren. Vanuit een functie als allround monteur bij Landustrie in Sneek werd Bil in 1966 benoemd tot beheerder van de toen net gebouwde BB-bunker (Bescherming Bevolking) aan de Burstumerdyk in Grou. Die was met een oppervlak van 1100 vierkante meter de grootste van Nederland. De eerste jaren woonde Wim met zijn gezin (echtgenote Janny en de kinderen Piet en Margreet) in een bouwkeet op het terrein. In 1980 kwam een bungalow gereed. Bil stopte in 1995, op 58-jarige leeftijd, als beheerder. Enige jaren later gingen hij en zijn vrouw in St.-Annaparochie wonen. Wim Bil was de eerste en laatste beheerder van de 'Grouster' BB-bunker.
maandag 10 augustus 2009 om 14:01 door redactie
Tony Feitsma, 1928 - 2009. 

GROU - Op 81-jarige leeftijd is zondag professor Tony Feitsma overleden. Ze werd in 1928 geboren in Brantgum. Ze studeerde Frysk, Deens en Frans aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar werkzame leven was ze lerares Frans, wetenschappelijk medewerker aan het Fries Instituut in Groningen en buitengewoon hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Tony Feitsma heeft zich haar hele leven ingezet voor het Fries. Zo was ze bestuurslid van de Koperative Utjowerij en voorzitter van de FNP. Ook stond ze bekend als een scherp debater, zowel mondeling als met de pen. De laatste tientallen jaren woonde ze aan De Boeijer in Grou. Feitsma, die ongehuwd bleef, was zuster bij de Doopsgezinde kerk in Grou. 

dinsdag 28 juli 2009 om 11:01 door redactie
GROU - Op 76-jarige leeftijd is afgelopen vrijdag mevrouw Romkje Weiss-Van Lambalgen overleden. Ze genoot vooral in de jaren '60 en '70 bekendheid in Grou door haar declamaties (voordrachten) tijdens kerstconcerten en kerstzangdiensten. Ook was ze actief bij de Unie van Vrijwilligers (UVV) en werkzaam als trouwambtenaar.
Woensdag vanaf 11.30 uur is er in Hotel Oostergoo gelegenheid de familie te condoleren. Daarna is er in de Sint Piterkerk een herdenkingsdienst, met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats van Grou.
zondag 14 juni 2009 om 12:58 door redactie
GROU - Op 12 juni is Sjoerd Kooiker overleden. De Grouster, die al enige tijd te maken had met een afnemende gezondheid, werd 85 jaar. Hij voerde, samen met zijn broer Wytse, tussen 1945 en 1985 de directie van het Grouster transportbedrijf Kooiker. Op 26 oktober 2002 sloegen ze de symbolische eerste paal voor de nieuwbouw van de Kooiker Groep aan De Finnen.
donderdag 28 mei 2009 om 22:16 door redactie
GROU - Woensdag is in Leeuwarden Ben (Bennie) de Jong overleden. Hij werd 84 jaar. De Jong was tijdens zijn werkzame leven een bekend Grouster ondernemer. Zo was hij eigenaar van bouwbedrijf De Jong en verhuurde hij onroerend goed, zoals garageboxen. Bennie de Jong verbleef sinds een jaar in verzorgingshuis Parkhove in Leeuwarden. Vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur is er gelegenheid afscheid van hem te nemen in zijn woning aan de Prinses Beatrixwei 2. Een dag later wordt hij in het crematorium in Goutum gecremeerd. Dan is er gelegenheid de familie te condoleren.
zaterdag 02 mei 2009 om 10:37 door redactie
GROU - De 11e Grouster Roeisloepenrace, die vandaag wordt gehouden, wordt opgedragen aan Addie de Jong en Anne Voolstra. Dat maakte voorzitter Sierk Biegel zaterdagmorgen bekend op het palaver voor commissieboten.
Grouster Addie de Jong was jarenlang starter van de roeisloepenrace. Hij overleed op 8 februari dit jaar, op 63-jarige leeftijd. Grouster Anne Voolstra was bestuurslid van de Stichting Roeisloepenrace Grou. Hij overleed op 4 april op 66-jarige leeftijd.
vrijdag 10 april 2009 om 20:23 door redactie
GROU - Vrijdagmiddag is Gerrit Duiker gecremeerd. Hij overleed dinsdagmidag plotseling in een leegstaand winkelpand in de Hoofdstraat, eigendom van de familie. Tijdens zijn werkzame leven was Duiker eigenaar en winkelier van `t Luxe Huis in de Hoofdstraat. In dit pand is thans een filiaal van Blokker gevestigd. Gerrit Duiker werd 81 jaar.
dinsdag 10 februari 2009 om 15:51 door redactie
Addie de Jong bij zijn benoeming tot Sint Pitergenoat in 2007. Hij zat toen al in een scootmobiel. 

GROU – Grouster Addie de Jong (63 jaar) is in de nacht van zondag op maandag overleden. Hij was al enige tijd ziek en was sinds vier weken opgenomen in het MCL. De laatste werkgever van Addie was technisch bedrijf De Schiffart in Grou. “Hy wie iverich en sa fluch as wetter. It wie in goede monteur”, aldus zijn oud-werkgever Johannes de Vries. Addie de Jong bekwaamde zich in de scheepsbouw, zoals de bouw van vlets van De Schiffart. Naast zijn werk was De Jong altijd in hoge mate betrokken bij het dorp. Hij was multi-inzetbaar. Zo was hij o.a. actief als vrijwilliger bij GAVC, FFF (merkespultsjes), de ouderraad van de basisschool, de lokale radio, ijsclub Grou en het Sint Piterfeest. Op 17 februari 2007 werd De Jong voor zijn inzet voor dit feest benoemd tot Sint Pitergenoat, de hoogste onderscheiding die het Sint Piter Komitee kent. Hij kreeg bij deze gelegenheid een fraai wandbord.

maandag 10 november 2008 om 17:03 door redactie
Joast Hiddes Halbertsma, 1789-1869. 

GROU - Joast Hiddes Halbertsma wordt in de Canon van Friesland Mister Fryslân genoemd. Halbertsma werd in 1789 in Grou geboren, als oudste van vier jongens uit een kleinburgerlijk menistenmilieu. Hij stelde in de eerste helft van de 19e eeuw de agenda op van wat er gedaan moest worden om voor Friesland een volwassen cultuur tot stand te brengen. Zelf zette hij alvast van alles op touw en de Friese bewegers zouden Halbertsma’s agenda later voor een groot deel uitvoeren. Hoewel ook andere particulieren en verenigingen zich sterk maakten voor de Friese cultuur was niemand zo ambitieus, zo volledig en zo breed georiënteerd als Joast Halbertsma.
De Canon van Friesland komt dinsdag uit. Het bevat 41 vensters waarin belangrijke onderwerpen uit de Friese geschiedenis in een (inter-)nationaal historische context worden geplaatst. Basis van de Canon is een instructieboek voor het onderwijzend personeel van de basischolen in onze provincie, dat meertalig (Fries en Nederlands) verschijnt. Op de website www.11en30.nu zijn vanaf dinsdag educatieve filmpjes over de meeste vensters in het boek te bekijken.

vrijdag 31 oktober 2008 om 14:26 door redactie
Jan van der Baan met het bord in zijn tuin. 
GROU - Ter gelegenheid van het 150ste sterfjaar van dr. Eeltsje Halbertsma is vrijdagavond in de Sint Pitertsjerke een herdenkingsavond (zie bericht maandag jl.). De bewoners van Mr. P.J. Troelstrawei 6, 8, 17, 19 en 21 hebben deze bijzondere avond aangegrepen voor een gepaste herdenking. Zo zijn in de tuinen van vier woningen en die van de Friesland Bank op keurige borden teksten van liedjes en gedichten van dokterom afgedrukt. Tevens hebben de bewoners de vlag uitgestoken; ze hopen dat andere Grousters dit gebaar zullen volgen. De borden staan nog tot en met zondag in de tuinen en worden bij donker verlicht met een bouwlamp.
woensdag 24 september 2008 om 21:49 door redactie
Een advertentie van Eizenga uit een Frisia van 1967. 
GROU - Vorige week vrijdag, 19 september, is in zijn woonplaats Heerenveen Sierd Eizenga overleden. Hij was al enige tijd ziek. Hij werd 67 jaar. Eizenga dreef tussen plm. 1967 en 1972 een melkzaak in het pand Hoofdstraat 74, waar thans het Chinees restaurant is gevestigd. Eizenga stopte toen de rijdende SRV-wagens hun intrede in Grou deden. In 1977 vertrok het gezin naar Heerenveen. De oud-Grouster wordt donderdag in crematorium Schoterhof in Heerenveen gecremeerd. Eizenga was getrouwd met Henny Hendriks en had twee kinderen, een zoon (Alex) en een dochter (Monique).
Sierd Eizenga was een neef van Sierd 'sûnder jas' Eizenga. Die overleed op 11 oktober 2006, eveneens op 67-jarige leeftijd.
zondag 29 juni 2008 om 20:07 door redactie
 

GROU - Ter gelegenheid van de 150-jarige sterfdag van Eeltsje Hiddes Halbertsma hebben Bennie Huisman, Frederike Kleefstra en Tseard Nauta een cd uitgebracht met 14 sankjes uit en over het leven van deze Grouster schrijver, dichter en dokter. De cd heeft als titel De lietsjes van syn libben en bevat bekende liedteksten van Eeltsje, zoals It Marke en De Boalserter Merke. Ook het al eerder door Huisman uitgebrachte Kenne jo Eeltsje? Er staat tevens onbekender en nieuw werk op de cd. Huisman schreef voor de cd een lied over Baukje Fockens, de vrouw van Eeltsje die leed aan depressiviteit en niet de waardering kreeg die haar toekwam. Bijzonder melancholiek is het gedicht Op Anna's dead, een niet afgemaakt gedicht van Eeltsje, gezongen door Bennie Huisman en door Peter van der Zwaag op muziek gezet. De dood is ook het thema in De Likeblommen, een indrukwekkend gedicht van Eeltsje treffend gezongen door Frederike Kleefstra.

maandag 28 april 2008 om 19:46 door redactie

GROU - Albert van Zandvoort heeft een condoleancesite voor zijn afgelopen zaterdag overleden vader Geert geopend. Het adres is http://www.condoleance.nl/registers/register_10141.html

Tevens is er de mogelijkheid om de familie persoonlijk te condoleren op vrijdag 2 mei vanaf 13.30 uur in De Boei in de Kievitstraat. De begrafenisplechtigheid begint om 14.00 uur in De Boei. Van hieruit wordt Geert van Zandvoort op de achtergelegen begraafplaats begraven.

zondag 27 april 2008 om 22:50 door redactie
Geert van Zandvoort, op een foto uit 2004. 
GROU - Geert van Zandvoort is zaterdagochtend op 66-jarige leeftijd overleden. Hij genoot bij Grousters en zomergasten grote bekendheid als Skippy, de exploitant van de Grouster watertaxi. Deze functie combineerde hij met zijn werkzaamheden bij de DSW in Leeuwarden. Van Zandvoort werkte voorheen onder andere als nachtwaker bij de Halbertsma's Houtfabrieken. Hij was al geruime tijd ziek. In 2006 werd bij hem een gezwel verwijderd, toen bleek dat hij slokdarmkanker had. Na een verblijf van zes maanden in het MCL en een revalidatiecentrum, kwam hij in februari 2007 weer thuis.
Vrijdag is de uitvaart.
dinsdag 22 april 2008 om 20:41 door redactie
It lizzen fan blommen by it monumint. 
GROU - It 4 maaie komitee organisearret alle jierren in stille tocht en in betinkingsgearkomste om stil te stean by dejinge dy’t leed ûndergongen hat en dy’t fallen is foar syn of har idealen.
De betinking op snein 4 maaie ferrint sa: Om 19.25 oere wurde blommen lein by it monumint oan de Stasjonswei. Elkenien dy’t sels blommen lizze wol, wurdt fersocht mei foaroan stean te gean. Om 19.30 oere is de stille tocht nei it tsjerkhôf. Dêr wurde blommen lein by grêven en Jelmer Bouma spilet de Last Post. Om 20.00 oere is der in betinkingsgearkomste yn de Menniste tsjerke. Hjir sille oan meiwurkje Pieter Dijkstra (op persoanlike titel), learlingen fan De Twa Fisken en sjonger Adri de Boer.
vrijdag 18 april 2008 om 16:20 door redactie

GROU - De Grouster die donderdagmiddag overleed nadat hij onwel werd en in het water fietste, is de 80-jarige Harm Betten. Hij runde tijdens zijn werkzame leven, samen met zijn (reeds overleden) vrouw, een sigarenwinkel in de Paviljoenstraat. Hier verkocht het echtpaar o.a. ook tijdschriften en lotto- en totoformulieren. Toen de zaak sloot, werd de winkelruimte onderdeel van de achter- en naastliggende woning.

zaterdag 22 maart 2008 om 13:06 door redactie
Eeltsje Halbertsma, gespeelt door Jan Sikke Jongsma, schenkt zich nog eens in. 
GROU - Vandaag werd met toespraken en een kranslegging herdacht dat dr. Eeltsje Halbertsma 150 jaar geleden overleed. Volgens loco-burgemeester Anne J. de Vries kunnen we ons niet genoeg bewust zijn van de warmte en rijkdom van het nalatenschap van 'dokterom'. Na een toespraakje van Bauke Hooghiemster namens Pleatslik Belang, verscheen dr. Eeltsje himself ten tonele. In een levendige toespraak pleitte hij onder andere voor terugkeer van 'de âlde musyktinte, omdat yn dizze allinne in giraffe de kop droechhâlde kin'. Applaus kreeg 'Eeltsje' voor de wens, de nieuw te bouwen brede school weer Eeltsje Halbertmaskoalle te noemen. Daarna ging het gezelschap naar het beeld van Dr. Eeltsje aan de Stationsweg. Hier legde mevrouw Yntema, namens de Vrouwen van Nu, een krans bij het beeld. Hierna werden twee coupletten van Grouster Weagen gezongen. Bij de herdenking was ook de 50-jarige Tjalling Halbertsma aanwezig. Hij is -in de 7e generatie- een nazaat van 'koopman' Tjalling. Halbertsma woont in Amsterdam maar woonde tot 1968 in de Prinses Wilhelminastraat. Hij interesseert zich voor literatuur en letteren, hetgeen zich vertaalt in zijn bestuurslidmaatschap van het Fonds voor de Letteren.
dinsdag 18 maart 2008 om 23:04 door redactie
De voormalige Halbertsmavilla. 

GROU - Woningcorporatie Welkom geeft ter gelegenheid van de opening van de woonwinkel in de Halbertsma-villa, het boek 'In Friesland staat een huis' uit. Het is een eerbetoon aan één van de meest prominente Grousters; Eeltsje Halbertsma. Het verschijnt als nabootsing van de Friesche Volksalmanak, waaraan zowel Eeltsje als zijn broers Joast en Tsjalling de nodige bijdragen leverden. In 'In Friesland staat een huis' tevens een wandelreportage over de rijke natuur en cultuur, een historische verhandeling over het leven en werken van de 'bruorren' Halbertsma, portretten van betrokken Grousters en enkele heerlijke menu's. Het boek verschijnt rond Eeltsje's 150ste sterfdag, op zaterdag 22 maart a.s.. Tegen inlevering van een bon, die volgende week huis-aan-huis in Grou wordt bezorgd, kan het boek gratis worden afgehaald bij de woonwinkel, aan de Parkstraat 7. Belangstellenden die géén bon ontvangen omdat ze bijvoorbeeld buiten Grou wonen, kunnen Welkom bellen op 0515-578578.

donderdag 13 maart 2008 om 23:59 door redactie
Philippus Breuker bij een getekend portret van dr. Eeltsje Halbertsma. 
GROU - Op fersyk van de Freonen fan Museum De Trije Gritenijen hâlde wittenskipper Philippus Breuker tongersdeitejûn een lêzing oer it libben en wurk fan dr. Eeltsje Halbertsma. Op 22 maart o.s. is it 150 jier lyn dat dizze Grouster dokter ('dokterom') en skriuwer fan Fryske proaza stoar. Ut Breukers lêzing bliek dat Eeltsje in grutte ferbieldingskrêft hie, syn gedichten fanút it hert skreau en dat yn fonetysk Frysk die. Hy wie letter fereale op syn eigen figueren. It troch him skreaune Frysk Folksliet is net as 'folksliet' skreaun, mar it 'Frysk bloed' is yn 1874 ta ús nasjonale folksliet bombardearre. Op it persoanlike flak: Eelste syn húsdokters- en ferloskundepraktyk wie ferrûn (verlopen), hy hie lêst hie fan stimmingen, wie plat by de grûn en in mear dan goede ynnimmer fan drank. Hy wenne hast yn syn stamkafee Hof fan Brussel. Somtiden waard er troch broer Tsjalling yn syn eigen hûs opsletten om him tsjin himsels yn beskerming te nimmen...
zaterdag 08 maart 2008 om 11:48 door redactie
Wijlen Cees Bijlstra. 
GROU - In de eerste week van april brengt het Noord Nederlands Orkest (NNO) een eerbetoon aan de in 2004 overleden Grouster componist Cees Bijlstra. Het NNO speelt de mooiste fragmenten uit de muziek die Bijlstra componeerde voor de films van regisseur Pieter Verhoeff, zoals De Dream, De Vuurtoren en Nynke. Na de pauze treedt Nynke Laverman op onder begeleiding van het NNO met werken uit haar programma's Sielesâlt en De Maisfrou. De concerten zijn op 3 april in De Harmonie in Leeuwarden, 4 april in De Lawei in Drachten en 5 april in de Oosterpoort Groningen. Tevens verschijnt er een dubbel-CD van de film-, theater- en documentairemuziek van Cees Bijlstra.
donderdag 06 maart 2008 om 14:51 door redactie
GROU - Sneon 22 maart oansteande is it 150 jier lyn dat Eeltsje Halbertsma fertsoarn is. Eeltsje Halbertsma is ferneamd wurden as dokter yn Grou, mar foaral as skriuwer en dichter. De gemeente Boarnsterhim wol yn gearwurking mei Pleatslik Belang Grou en museum De Trije Gritenijen by dizze dei stilstean. Op dy dei begjint om 11.00 oere it offisjele part fan de betinking mei in koarte gearkomste yn it Riedhûs fan Boarnsterhim oan ‘e Stationsweg. Om 11.40-11.45 oere betinke wy dr. Eeltsje by it byld oan de Stationsweg. Oanslutend is der gelegenheid de speciale eksposysje oer Eeltsje Halbertsma yn museum de Trije Gritenijen te sjen. Belangstellenden binne wolkom by de betinking oanwêzich te wêzen. (Sjoch ek berjocht op De Grouster fan 25 februari l.l.)
maandag 25 februari 2008 om 20:08 door redactie
Eeltsje Halbertsma, 1797-1858. 
GROU – Op zaterdag 22 maart is het 150 jaar geleden dat dr. Eeltsje Halbertsma overleed. Rond zijn sterfdag (22 maart) zijn een aantal initiatieven in Grou. Als eerste in rij zal Philippus Breuker op 13 maart tijdens de ledenvergadering van de Freonen van Museum De Trije Gritenijen over het leven en werk van Eeltsje spreken. Rond de sterfdag (22 maart) is er een herdenking bij het standbeeld aan de Stationsweg. Op 24 en 25 april is er een uitgebreid herdenkingsprogramma in de Sint Piterkerk, waar o.a. troubadour Bennie Huisman, het Grouster Koar en meesterverteller Douwe Kootstra aan meewerken. Tijdens het programma wordt ook een CD gepresenteerd met 14 nummers, met o.a. teksten van Eeltsje zelf. Op de CD komt oud én nieuw werk, gesproken en gezongen. In september tenslotte, verschijnt een ‘biografysk reisboek’, waar Bennie Huisman het leven en werk van Eeltsje beschrijft vanuit diens reizen en zwerven.
woensdag 09 januari 2008 om 15:23 door redactie
De Regenboog 114, gezeild door Ulbe de Vries, tijdens de Sneekweek van 1990. 
GROU - Maandag is na een ziekte in zijn woning in Uitwellingerga Ulbe (Uppie) de Vries overleden. De oud-Grouster werd 74 jaar. Tijdens zijn werkzame leven was hij eigenaar en algemeen directeur van zeilmakerij (en familiebedrijf) S.U. de Vries, later De Vries Sails. De Vries was tevens een succesvol Valk- en Regenboogzeiler. Zo bezat hij vanaf 1987 enige jaren Regenboog 114, die hij Booster noemde.
Ulbe de Vries wordt vrijdag in de Doopsgezinde kerk in Grou herdacht en daarna in besloten kring gecremeerd. Hierna is er gelegenheid de nabestaanden in Het Theehuis te ontmoeten.
donderdag 11 oktober 2007 om 23:19 door redactie
De grafsteen van Sierd en zijn grootouders op de begraafplaats van Grou. 

GROU - De nabestaanden van Sierd Eizenga hebben onlangs op de Grouster begraafplaats de urn met zijn as bijgezet in het graf van zijn pake en beppe. Hierbij is tevens een spelend radiootje geplaatst. Ook was een nieuwe steen geplaatst met daarop de naam van Sierd en daaronder die van zijn grootouders Sierd Eizenga en Meintje Vis. Sierds' zuster Meintje heeft bij deze gelegenheid een gedicht voorgelezen, dat bij 'lees verder' is te lezen.
Vandaag, (donderdag 11 oktober) was het een jaar geleden dat Sierd op 67-jarige leeftijd in het Antonius Ziekenhuis in Sneek aan de gevolgen van een hersenbloeding overleed. Hij genoot in Grou en wijde omgeving onder andere bekendheid als reparateur van elektrische apparaten. Ook was hij befaamd om zijn filosofische uitspraken. 

woensdag 20 juni 2007 om 17:48 door redactie

GROU - Maandag is in Heerenveen Janny Vledder - Van der Knoop overleden. Ze werd 82 jaar. Janny Vledder - Van der Knoop was tot haar trouwen beroepshalve actief in het onderwijs. Daarna werd ze bekend als schrijfster van vele tientallen Friese kinderboeken, die ook in het Nederlands zijn verschenen. Ook was ze actief bij o.a. de Grouster afdeling van de PvdA en de VARA afdeling Grou. Janny Vledder is voor haar inzet voor het Sint Piterfeest in 2004 benoemd tot Sint Pitergenoat.
Janny en haar man Geart vertrokken eind augustus 2003 uit Grou. Ze ruilden hun woning in de Swanneblom in voor een appartement in serviceflat Heerenhage in Heerenveen. Janny Vledder-Van der Knoop werd geboren in Het Meer bij Heerenveen. Zaterdagochtend vindt de crematieplechtigheid plaats, in Schoterhof bij Heerenveen.

maandag 02 april 2007 om 15:20 door redactie

GROU - De ledenvergadering van de Vereniging Grouwster Watersport (GWS) heeft vrijdagavond even stilgestaan bij het overlijden van Arie Hofstra. Hij overleed op 19 maart jongstleden, op 78-jarige leeftijd. Hofstra was jarenlang havenmeester van GWS en later zette hij zich in als boeienman bij zeilwedstrijden welke door GWS werden georganiseerd.
Hofstra was al enige tijd ernstig ziek. Hij woonde met zijn vrouw in een verzorgingshuis in Leeuwarden.

donderdag 29 maart 2007 om 17:55 door redactie
Willy Wester werd 48 jaar geleden in Grou geboren en bracht hier haar jeugd door. 

GROU - De 48-jarige Willy (Willie) Wester uit Leeuwarden is in oktober 1958 geboren in Grou. Door haar ouders H. Wester en G. Bokma is ze toen Willemke Janny genoemd, zo blijkt uit de burgerlijke stand uit die tijd. Volgens dagblad De Telegraaf volgde ze een verpleegkundigenopleiding in Leeuwarden. In die tijd is ze weggelopen uit het ouderlijk huis in Grou en zou ze zijn opgeslokt door een heftige christelijke sekte.
De politie heeft het lichaam van Wester dinsdagmiddag gevonden. Het lag begraven in een groenstrook aan de Carolineburg in Leeuwarden, vlakbij haar woning. Het stoffelijk overschot is voor onderzoek naar een gerechtelijk laboratorium in Gouda gebracht.

woensdag 07 maart 2007 om 15:07 door redactie

GROU - Deze site meldde eerder vandaag dat de laatste Grouster smid Doeke Roodbergen overleden zou zijn. Het blijkt echter te gaan om een naamgenoot, want Roodbergen leeft nog en woont in Nij Friesmahiem.
De Doeke Roodbergen die vorige week overleed is 79 jaar geleden in Grou geboren en gisteren gecremeerd. Hij is mogelijk wél familie van oud-smid Doeke Roodbergen.

donderdag 16 november 2006 om 11:03 door redactie
GROU – Afgelopen maandag is plotseling Pieter Walstra overleden. Hij werd 81 jaar. Walstra schreef en regisseerde vanaf 1966 acht Sint Pitermearkes (sprookjes). In 1999 werd voor de negende en laatste kear een mearke van zijn hand opgevoerd. Dat had de titel Trouwe…wat wit!!!. Het stuk is bewerkt door Tsjitske Stoer. Walstra was tevens jarenlang actief lid van het Mingd Koar Grou en het Grouster Toaniel. Pieter Walstra was een markante persoonlijkheid. Dit mede vanwege zijn korte lengte.
donderdag 02 november 2006 om 09:31 door redactie
Lodewijk Meeter. (Foto: www.skutsjesilen.nl) 

GROU - Woensdagmorgen is Lodewijk Meeter op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste van de generatie schippers die het SKS-skûtsjesilen in stand hebben gehouden. Meeter woonde met zijn vrouw in een bejaardenwoning aan de J. Nieuwenhuisstraat. Zij overleed in januari 2005. Omdat de woningen aan de J. Nieuwenhuisstraat gesloopt worden, trok Meeter afgelopen voorjaar in een woning aan de Suderkade, aan het water van de Rjochte Grou. Ook zijn kruiser Vesta kreeg er vaak een ligplaats.
Lodewijk Meeter werd op 23 maart 1915 in Munnekezijl geboren, was niet alleen als schipper actief, hij zorgde er in de vijftiger jaren mede voor dat het skûtsjesilen in stand kon worden gehouden. Omdat de kosten voor de particuliere schippers de pan uitrezen werd mede op zijn initiatief een schadefonds ingesteld. Meeter droeg in 1989 het roer van het Huizumer skûtsje over aan zijn zoon Eldert. In 1970 en 1971 veroverde hij het kampioenschap. Hij werd bij die gelegenheid benoemd tot erelid van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.

zondag 15 oktober 2006 om 19:41 door redactie
Harry Dijkstra werd tijdens de merke 2006 door het FFF-bestuur in het zonnetje gezet met een speciaal t-shirt. 

GROU – Door een ernstig ongeval in zijn woning in de Paviljoenstraat is afgelopen nacht Harry Dijkstra overleden. Hij werd 36 jaar.
Afgelopen merke heeft het bestuur van de Feriening foar Folksformaken (FFF) hem nog in het zonnetje gezet omdat hij 20 jaar vrijwilliger was. Hij hielp al die jaren trouw mee met onder andere het inrichten en afbreken van de sporthal voor de merke-activiteiten. Ondanks het feit dat lichamelijke handicaps de laatste jaren steeds meer zijn leven bepaalden, bleef hij FFF trouw. “Hy libbe foar FFF”, aldus voorzitter André Andringa. Afgelopen voorjaar bezocht Harry nog de reünie van zijn lagere schoolklas op de Master Wielsmaskoalle. Volgens één van de medeleerlingen heeft hij genoten van deze bijeenkomst, die hij van begin tot eind meemaakte.

woensdag 11 oktober 2006 om 14:17 door redactie
Sierd Eizenga overleed in de nacht van dinsdag op woensdag. 

GROU - In de nacht van dinsdag op woensdag is Sierd Eizenga overleden. Hij genoot in Grou en wijde omgeving onder andere bekendheid als reparateur van electrische apparaten. Ook was hij befaamd om zijn filosofische uitspraken.
Sierd overleed in het ziekenhuis van Sneek, aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij was maandagochtend bij kennissen in Easterein (gemeente Littenseradiel) toen hij een zware hersenbloeding kreeg. Hij raakte daarbij in coma, waar hij niet meer uit ontwaakte. Sierd werd 67 jaar.
Met het overlijden van Sierd Eizenga is in korte tijd wéér een markante Grouster overleden.

vrijdag 06 oktober 2006 om 12:26 door redactie
GROU – Woensdagmiddag is Wietse de Vries overleden. Hij werd 89 jaar. De Vries was al enige tijd ernstig ziek. Bij hem werd medio januari van dit jaar een agressieve vorm van kanker geconstateerd.
Wietse de Vries was een bekende verschijning in Grou. Tot zijn ziekte was hij actief als vrijwilliger bij VVV Mid-Fryslân. Hier verrichte hij allerlei hand- en spandiensten zoals het rondbrengen van post. Tevens was hij actief in de sport. Zo was hij 'lid van verdienste' van voetbalvereniging GAVC en actief als boeienuitlegger bij zeilvereniging Frisia. Ook fungeerde hij jarenlang, met zijn vrouw Hinke, als buttonverkoper op de avonden van de Stappersjûn en het Muziekfestival. Wietse is in 1994 benoemd tot Sint Pitergenoat. Gedurende tientallen jaren was hij werkzaam als bouwer van de decors voor de jaarlijkse Sint Pitermearkes. Ook hielp hij bij de uitvoeringen achter de schermen.
dinsdag 19 september 2006 om 20:56 door redactie
GROU - De gemeenteraad heeft vanavond oud-raadslid en wethouder Thijs Terpstra herdacht met een korte stilte. Terpstra overleed op donderdag 7 september op 90-jarige leeftijd. Hij was tussen 1974 en 1985 voor de VVD lid van de gemeenteraad van Idaarderadeel en later van Boarnsterhim. Ook was de Grouster ondernemer enkele jaren wethouder. De burgemeester citeerde overigens voor haar herdenkingswoordje uit het artikel dat deze site op 8 september publiceerde over het overlijden van Terpstra.
vrijdag 08 september 2006 om 13:56 door redactie

GROU – Donderdag is in het ziekenhuis Thijs Terpstra overleden. Hij werd 90 jaar. Terpstra was al enige weken ernstig ziek. Tijdens zijn werkzame leven was hij eigenaar van een boek- en kantoorboekhandel aan de Parkstraat 18. Tevens was hij oprichter van Utjouwerij Fryslân dat jaren een pandje had in de Kleine Buren. Deze uitgeverij van Friese boeken is later door de AFUK overgenomen. Terpstra was tussen 1974 en 1985 raadslid voor de VVD in Idaarderadeel, de voorloper van Boarnsterhim. Ook was hij enige jaren wethouder. Volgens partijgenoot Foeke de Wolf heeft Terpstra zich altijd sterk gemaakt voor de komst een zebrapad bij het postkantoor. "Dy hat der spitigernôch mar in pear jier lein", aldus De Wolf.
Terpstra was van 1938 tot 1954 voorzitter van de Grouster gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren (SSS). Toen hij aftrad werd hij benoemd tot erelid. Hij werd opgevolgd door Doekle Yntema. Die weet zich te herinneren dat Terpstra altijd wat bijzonders wist te maken van de jaarlijkse gymnastiekuitvoering in Oostergoo. Terpstra stond ook aan de wieg van Sportcentrum Grou, waarvan hij jarenlang secretaris was. Yntema: “Hy fûn dat sport in plak yn it maatskiplik libben hawwe moast”.

donderdag 31 augustus 2006 om 16:15 door redactie

GROU – Maandag is op 59-jarige leeftijd oud-Grouster Bert Baakman overleden. Baakman was in de tachtiger jaren met zijn vrouw Josephina de drijvende kracht achter Theatergroep Baakman. In die tijd was er voor Grouster kinderen elke week een theaterinstuif in het voormalige Atatürk-gebouw aan de Stationsweg. In zijn Grouster periode woonde Baakman met vrouw en dochter Willeke in de Roerdompstraat. Bert Baakman werkte de laatste jaren als theatertechnicus in het Posthuis in Heerenveen en woonde in Wolvega. Hij overleed na 'een noodlottig huiselijk ongeval', aldus zijn dochter Willeke Derksen-Baakman.

woensdag 02 augustus 2006 om 20:42 door redactie
GROU - Grouster Bote Groen is bij de loting van de jaarlijkse PC-kaatspartij in Franeker herdacht. Voorzitter Jan van der Meij noemde de naam van Groen, alsmede andere overleden kaatsvrienden.

Bote Groen overleed op 9 oktober 2005, op 57-jarige leeftijd. Hij was een sportman met een groot kaatshart. Voor kaatsvereniging Sint Annaparochie was hij vele malen actief op afdelingswedstrijden en bondspartijen in alle categorieën. Hoogtepunt was als jongenskaatser de finale op de Freule in Wommels in 1964. In de tachtiger jaren was de Grouster melkboer, met kaatsvriend Jan Hylkema, succesvol kaatstrainer/coach van de jongenskaatsers van de Grouster kaatsvereniging It Wetterlân.

dinsdag 25 juli 2006 om 15:00 door redactie
GROU - Morgen, woensdag 26 juli, wordt in de Sint Piterkerk een orgelconcert uitgevoerd ter herinnering aan Douwe Atema. Atema overleed op 8 juni jongstleden, op 93-jarige leeftijd. Hij heeft veel betekend voor de orgelconcerten in deze Grouster kerk.
Het is het derde orgelconcert in de zomeravondserie 2006. Deze keer is de 33-jarige Sietze de Vries de organist. Hij speelt werken van Buxtehude, Bach en besluit zijn concert met improvisaties van Friese volksliederen.

Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

maandag 12 juni 2006 om 14:02 door redactie
Jan de Wal (overleden 12 juni 2006) 

GROU – Vanmorgen is in het ziekenhuis in Leeuwarden op 87-jarige leeftijd Jan de Wal overleden. De Wal was daar zaterdagavond met hartproblemen opgenomen.
Jan de Wal was ‘hikke en tein’ in Grou en kende het dorp en de Grousters van haver tot gort. Hierdoor was De Wal een graag geziene gast op de avonden van de Stifting Grou, waar hij regelmatig praatjes over âld-Grou hield.

Tijdens zijn werkzame leven was Jan de Wal eigenaar van het Grouster bouwbedrijf J.J. de Wal, gevestigd aan de Nieuwe Kade. Het bedrijf wordt tegenwoordig gerund door zoon Rintje en is sinds enkele jaren gevestigd aan De Seize.

De Wal was nauw betrokken bij het Grouster dorpsleven. Hij was enthousiast lid van het Grouster Mingd Koar. "Hy wie earelid", aldus voorzitter Sybren Boonstra, "hy song net mear mar kaam noch altyd op de ôfrekkenjûn. Hy wie in echte tenor, dy't goed de hichte yn koe. Ik ha him sneon noch sprutsen en hy siet noch fol leafde oer it koar". In zijn jonge jaren was De Wal bemanningslid op het Grouster skûtsje en bevelvoerder bij de brandweer. Ook is hij voor zijn inzet voor het Sint Piterfeest, benoemd tot Sint Pitergenoat. Ondanks zijn leeftijd maakte De Wal nog regelmatig vliegreizen naar familie in Nieuw-Zeeland. Ook genoot hij van tochten met zijn schouw over de wateren rond Grou. De Wal was tevens initiatiefnemer van de hulp die tien Grousters na de Watersnoodramp in 1953 boden door met tien schouwen naar het rampgebied in Zeeland en Zuid-Holland af te reizen.

vrijdag 09 juni 2006 om 12:13 door redactie
GROU - Gisteren is op 93-jarige leeftijd Douwe Atema overleden. Atema verkeerde reeds enige tijd in slechte gezondheid. Hij verbleef de laatste tijd in verpleeghuis Parkhove in Leeuwarden. Volgens bestuurslid Gé van der Goot-Bangma van de Stifting Grou is met het overlijden van Douwe Atema een markante figuur uit Grou verdwenen. "Der is no in hiele protte ynformaasje ferlern gien, want Atema wie sels gjin skriuwer mar in man fan it sprutsen wurd." Atema was voor velen hét boegbeeld van de Stifting Grou, hoewel hij nooit een bestuursfunctie vervulde. Hij gaf zeker één keer per jaar een lezing voor de leden van de Stifting, waarbij hij op smeuïge wijze oude Frisia's doornam. Douwe Atema was nauw betrokken bij het wel en wee van de Sint Piterkerk, waar hij ook rondleidingen gaf. Atema was tevens betrokken bij het Sint Piterfeest, it Grouster toaniel en het Mingd Koar Grou, waarvan hij erelid was. Volgens Mingd Koar-voorzitter Sybren Boonstra bezocht Atema in december nog een concert van het koor in de Doopsgezinde kerk. Atema was tevens een bron van informatie voor Museum De Trije Gritenijen.
Douwe Atema wordt dinsdagmiddag tijdens een rouwdienst in Grou herdacht. Daarna vindt, in kleine kring, de crematieplechtigheid plaats.
donderdag 24 november 2005 om 08:50 door
 
GROU - Vandaag (24 november 2005) is het precies 45 jaar geleden dat Sipke Postma overleed. Deze vrijgezelle Grouster was een bijzondere man, waar Grou nu nog het Sipke Postmafonds aan heeft te danken. Elk jaar even vóór Kerst geeft het fonds, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, bijdragen aan hen die dat het meest nodig hebben. Oorspronkelijk komen uitsluitend alleenstaande Grousters van 65 jaar of ouder hiervoor in aanmerking. Omdat het steeds moeilijker wordt geschikte kandidaten te vinden, krijgen de laatste jaren ook allerlei instellingen en andere goede doelen geld. Dit geheel in de geest zoals Postma het bedoelde.

Klik op 'lees verder' voor het volledige verhaal over Sipke Postma.
zaterdag 29 oktober 2005 om 14:03 door
Sjoerd Nauta als horecamedewerker tijdens de Grouster Merke 2005. Links 'horeca-cheffin' Paula Prins.GROU/LEEUWARDEN – In de Leeuwarder ijshal is vrijdagavond omstreeks 11 uur plotseling Sjoerd Nauta overleden. De 43-jarige Grouster werd tijdens een potje ijshockey niet goed en verdween naar de kleedkamer. Hier kreeg hij een hartstilstand. Sjoerd Nauta was eigenaar van het loonbedrijf dat zijn naam draagt en gevestigd is in het Grouster Hôflân. Hij zette zich vele jaren belangeloos in voor de Grouster dorpsgemeenschap. Dat deed hij met materieel en personeel van zijn loonbedrijf, maar ook persoonlijk. Zo was hij jarenlang actief als vrijwilliger tijdens de Grouster merke; onder meer als karmaster tijdens de spultjes en als medewerker van de horeca in de sporthal. Afgelopen merke kreeg Sjoerd nog de lachers op zijn hand door zich op de Stappersjûn -gezeten in een speedboot- te transformeren tot Johannes de Vries, die onze huidige vorstin het waterskieën heeft bijbracht.
Sjoerd Nauta laat zijn vrouw Rinie en dochters Tryntsje en Antsje na.

Bij de foto: Sjoerd Nauta als horecamedewerker tijdens de Grouster Merke van 2005. Links 'horeca-cheffin' Paula Prins. (Foto: www.fffgrou.nl)
maandag 10 oktober 2005 om 11:24 door
GROU - Zondagavond is op 57-jarige leeftijd Bote Groen overleden. Bij Bote werd een paar jaar geleden een ernstige ziekte geconstateerd en begin augustus stak deze ziekte de kop weer op. Het bleek toen dat het niet meer goed zou komen.” Bote Groen was een rasechte Bilkert, die 35 jaar geleden als melkboer in Grou aan het werk ging. Het waren voor Bote en zijn vrouw Roelie lange werkdagen, maar ze hadden beide er veel plezier in. Op 30 april dit jaar nam hij afscheid van zijn vak om te kunnen genieten van zijn welverdiende rust, 'mei de pakesizzers' naar het kaatsen te gaan en zelf op woensdagmiddag nog een balletje te slaan.
dinsdag 04 oktober 2005 om 11:18 door
GROU - Eind vorige week is op 87-jarige leeftijd Gerrit van Stralen overleden. Van Stralen was tijdens zijn werkzame leven bode op het gemeentehuis in Grou. Hij woonde met zijn vrouw in de dienstwoning in de Kievitstraat, achter het gemeentehuis. In zijn jonge jaren trainde hij bij voetbalvereniging GAVC veelbelovende Grouster voetballers. Hierbij ook de latere voetbalcoach Foppe de Haan. Die liet in het boek 'Foppe' optekenen, dat hij veel van Van Stralen heeft geleerd en deze Grouster amateur-trainer bewonderde om zijn instelling. Van Stralen was voor zijn verdienste voor GAVC, tot erelid van deze Grouster voetbalvereniging benoemd. Afgelopen zondag is, voorafgaand aan de wedstrijd GAVC-RES, één minuut stilte voor de oer-GAVC-er Van Stralen gehouden. Ook hing gedurende de hele dag, de clubvlag halfstok.
zondag 18 september 2005 om 17:47 door
GROU - Een groep vrijwilligers heeft de meeste begraafplaatsen in Noord-Nederland gefotografeerd en de gegevens op alfabetische volgorde van familienaam op de site Graftombe.nl gezet. Ook de algemene begraafplaats van Grou aan de Parkstraat is recentelijk door één van de vrijwilligers gedigitaliseerd. Omdat overlijdens van minder dan 60 jaar niet gepubliceerd mogen worden door de diverse archieven, biedt Graftombe.nl voor genealogen en andere geinteresseerden een schat aan informatie. Wie dat wil kan via de site zelfs een foto van één of meerdere grafste(e)n(en) opvragen, waarna deze via e-mail wordt toegezonden.
woensdag 14 september 2005 om 13:31 door
Auke JagerGROU - Zondagavond is grafisch illustrator Auke Jager overleden. Hij werd 62 jaar. De Grouster was in zijn huis in de 1e Oosterveldstraat, toen hij een hartaanval kreeg. Hij belde nog aan bij een buurvrouw die arts is, maar reanimatie mocht niet meer baten. Jager wordt donderdag in Nijeskoat gecremeerd.
Auke Jager genoot bekendheid als sneltekenaar op feesten en partijen. Hiermee trok hij door het hele land. Ook gaf hij tekenlessen. Van april 2002 tot maart 2003 had Jager een galerie aan de Gedempte Haven. Als het weer het toeliet zat hij, gekleed als Parijse ‘Montmartre’-tekenaar, voor zijn galerie om portrettekeningen van passanten te maken.
vrijdag 12 augustus 2005 om 11:09 door
Homme FopmaGROU - Justerjûn is yn syn hûs Homme Fopma ferstoarn. By him waard yn novimber 2004 kanker yn de longen konstatearre. It die doe al bliken dat it net wer goedkomme soe. Homme Fopma wie (haad-)ûnderwizer oan de Master Wielsmaskoalle yn Grou. Fanút dy posysje rekke er al gau belutsen by it kulturiele libben yn Grou. Fopma groeide op yn Reduzum, maar waard in echte Grouster doarpsman. Hy hold fan it kulturiele libben yn Grou en belibbe dat op syn eigen wize!

Yn syn wurksume libben -mar ek nei dat er mei pensjoen gien wie- spile hy mei yn it jierlikse Sint Pitermearke. Hy hie faaks promininte, smaakmeitsjende rollen dy't er altyd fol passy en oerjefte spile. Hij makke der wat fan! Yn 1993 is er –mei fanwegen syn krewearjen om it Sint Piterfeest te behâlden- beneamd ta Sint Pitergenoat. Ek wurke er mei oan it yn 2004 ferskynde Sint Piter-ferhaleboek foar bêrn. Fopma wie ek altyd tige warber yn it amateurtoaniel. Yn 1975 hie hy as Durk Snoad de haadrol yn 'Feroaring fan lucht' (nei in boek fan Rink van der Velde), dat ter gelegenheid fan it ieuwfeest fan de Krite spile waard yn it Wilhelminapark. Yn 2002 bygelyks, die Fopma mei yn it iepenloftspul fan Jorwert, wêr't er yn 'Utblaasd' in glânsrol fertolke! Yn septimber 2003 hie er in rol yn de rockopera 'Gysbert, Gysbert' yn Boalsert. Fopma spile ek in pear kear mei yn it kabaretploechje fan 'Grousters foar Grousters'. Hy seach yn it betide foarjier fan 2004 op it lêste momint ôf fan de haadrol yn de Grouster skûtsjerevue 'It brûs foar de kop!', om him beweegjende reden. Yn 2001 en 2002 sette er syn tosken yn it ponghâlderskip fan de aksje foar de restauraasje fan de Grouster Sint Pitertoer: de slach om ‘e toer. De aksje wie in grut sukses en brocht rom € 91.000,-- op! Ek joech Fopma sûnt er net mear wurke, rûnliedingen yn de Sint Pitertsjerke. It damspul hie syn hert stellen, hy wie in belutsen lid fan de Grouster damclub De Toer. Homme Fopma die yn syn jonge jierren ek oan fuotbal en kuorbal en wurke mei oan it klupblêd fan beide ferienings. De grutte belangstelling foar dizze Grouster sportferienings is altijd bleaun. Fan it yn 1996 ferskynde boek oer Fûgelwacht Grou: 'Fytich jier foar fûgel en frij fjild', wie er ko-auteur. Hy wie dan ek in oertsjoege natûrman en die oan aaisykjen, neisoarch, waarnimmings en fûgeltellings. Ek ‘it waar’ die him wat; hy wie de lêste tsien jier de Grouster delslach-opnimmer foar waarman Hans de Jong fan 'e Gordyk.

Homme Fopma is 71 jier wurden. Hij lit syn frou Anneke en trije dochters Femmy, Janna en Tineke nei.
woensdag 10 augustus 2005 om 11:20 door
GROU - Grouster Pim Kriege is dinsdag overleden. Hij was al geruime tijd ziek. De geboren Hagenaar kocht in december 1979 dorpscafé De Bierhalle van Minne en Tinie van der Veen. Het café met bovenzaal had en heeft een belangrijke functie in het dorpsleven van Grou. Kriege richtte in het achterste gedeelte van het café een pub in met de naam Pim’s pub. Enkele jaren nadat hij De Bierhalle had gekocht, kocht Pim Kriege op een openbare veiling eveneens het restaurant van de familie Siderius aan de Raadhuisstraat, met de bovenliggende zaal. Restaurant en zaal werden verpacht aan ondernemende echtparen. Na een forse opwaardering wordt dit bedrijf sinds 1 oktober 2004 door Pim’s zoon René Kriege en zijn vrouw Baukje bestierd. Die runden daarvoor De Bierhalle, dat daarna aan Gerlof Bleeker en sinds 2002 door Elwin Rinsma en Nanko Kornet wordt geëxploiteerd.
dinsdag 08 maart 2005 om 17:14 door
GROU - Zondag is in verpleeghuis Nieuw Mellens in Leeuwarden Rudolf Schiere overleden. Hij werd 81 jaar. Schiere was 55 jaar lang getrouwd met Hieke Visser. Het echtpaar kreeg twee zonen: Henk en Sjouke. Het gezin woonde al die jaren op de hoek van de Paviljoenstraat en de Meersweg.

Rudolf Schiere was onder andere tussen 1960 en 1978 voorzitter van de Fûgelwacht Grou. Tijdens zijn voorzitterschap kon de Grouster vogelwacht het duizendste lid inschrijven en Grou werd daarmee de grootste wacht van Friesland! Sjoerd Span, de toenmalige voorzitter van de BFVW, speldde Schiere ter gelegenheid daarvan de eerste Gouden BFVW-Ljip op. "As foarsitter moatte jo net allinnich idealist wêze, mar ek diplomaat", zo zei Schiere eens. Een zekere diplomatie was hem inderdaad niet vreemd want als vertegenwoordiger bij een groot bedrijf in confituren wist hij wel wat van omgangsvormen af.
donderdag 17 februari 2005 om 16:32 door
GROU – Op 93-jarige leeftijd is gisteren Jacob Pieter Hoogterp overleden. Hij werd geboren in Bolsward. Tijdens zijn werkzame leven was hij herenkapper te Grou. Zijn eerste kapperszaak was gevestigd in het pand waar nu restaurant Het Wapen van Grouw zit. In de zeventiger jaren verhuisde de zaak naar het pand in de Hoofdstraat waar nu kapper Velstra zit. Jacob Hoogterp werd in Grou vanwege zijn uiterlijk de meagere kapper genoemd. De laatste jaren van zijn leven was Hoogterp woonachtig in Nij Friesma Hiem. Zijn vrouw Antje Pietersma overleed in september 2003.

Hoogterp wordt op Sint Pitersdei, maandag 21 februari, gecremeerd in Heerenveen-Zuid.
donderdag 12 augustus 2004 om 12:08 door
GROU - In het KRO-televisieprogramma Wonderen Bestaan (zondag 15 augustus, 20.15 uur, Nederland 1) is een item te zien over het overlijden van oud-Grouster Cor Klarenbeek, begin 2002. Hij kwam in Grou wonen wegens zijn werk bij Halbertsma. Na een sanering bij dit bedrijf raakte hij op latere leeftijd werkloos. Hij volgde een rechtenstudie en werd advocaat in Leeuwarden, waar hij met zijn vrouw ging wonen.
Cor's vrouw An Klarenbeek vertelt in Wonderen Bestaan over het overlijden van Cor. Als hij tijdens het kerstdiner in 2001 een toost uitbrengt en tegen de familie zegt dat dit hun laatste kerst samen zal zijn, reageert iedereen verbaasd. Later fronst zoon Peter z'n wenkbrauwen als z'n kerngezonde vader vlak voor vertrek naar Spanje waar hij en z'n vrouw gaan overwinteren, een envelop bij hem brengt met alle familie- en zakenadressen geprint op stickers. "Voor het geval ik kom te overlijden", zegt hij nog. Maar niemand gaat verder in op deze toespelingen. De puzzelstukjes vallen pas later op z'n plaats als Cor totaal onverwacht tijdens een gezellig etentje in een Spaans restaurant overlijdt aan een hartstilstand.
woensdag 09 juni 2004 om 23:23 door
GROU - Dinsdag is plotseling Sipke Dijkstra overleden. Hij genoot in Grou bekendheid als groepschef van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf (PEB). Het kantoor bij de dienstwoning in de 2e Oosterveldstraat diende tientallen jaren als uitvalsbasis van de Grouster PEB-medewerkers.
Sipke Dijkstra was actief in het Grouster culturele leven, waaronder de Feriening foar Folksformaken (FFF). Tussen 1971 en 1978 was hij vaste assistent van Sint Piter. Hij was ook wel eens in voor wat aparts: in de zomer van 2002 fungeerde hij nog als figurant in een tv-commercial voor autodrop. De commercial was afgelopen voorjaar regelmatig op tv te zien.
vrijdag 28 mei 2004 om 06:51 door
Het beeld van Eeltsje Halbertsma aan de StationswegGROU – Vandaag, vrijdag 28 mei, is het een eeuw geleden dat het borstbeeld van Eeltsje Hiddes Halbertsma (‘dokterom’) officieel is onthuld. Het beeld was een initiatief van het Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse, die ook eigenaar van het beeld was. Bij de plaatsing waren toen prominente Grousters aanwezig, zoals master (en schrijver) Cornelis Wielsma. Het zandstenen kunstwerk is in 1903 gemaakt door beeldhouder Joh. H. Schröder. Op 2 mei 1964 is het beeld in eigendom overgegaan naar de gemeente Idaarderadeel (nu Boarnsterhim), die zich daarmee verplichtte het voor het nageslacht te bewaren. Omdat het door weer en wind was aangetast, is het tien jaar geleden gerestaureerd door natuursteenrestaurateur Paul van Laere uit Den Haag. Ook kreeg het beeld de zandstenen kleur zoals het dat vroeger moet hebben gehad. De restauratie was mogelijk door een bijdrage van 12.000 gulden van de Grouster afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen. Afgelopen maand is het beeld weer geverfd.
maandag 19 april 2004 om 22:36 door
De ferstoarne Cees BijlstraGROU - Omrop Fryslân TV stjoert tongersdei 22 april in spesjaal programma út nei oanlieding fan it ferstjerren fan programmamakker Cees Bijlstra. De omrop lit dan in kompilaasje sjen fan de lieten dy't de Grouster komponearre foar it programma Rondo Musica. Dat wie in rige foar de skoalletelevyzje oer muzyk. Bijlstra wie ek ferantwurdlik foar de foarmjouwing fan de klips. De lieten wurde songen troch Tamara Schoppert, de teksten binne fan Jelle Bangma.
It programma komt yn 't plak fan it earder oankundige Spegels.
zondag 18 april 2004 om 22:42 door
GROU - Zondag rond het middaguur is plotseling Cees Bijlstra overleden. Bijlstra (57) was aan het trimmen op de Meersweg, toen hij ter hoogte van de rondvaartboten van Van der Zweep op zijn gezicht viel. Horecaman Harry Banga, die ter plaatse bezig was met het uitladen van catering-maaltijden, heeft nog eerste hulp verleend. Daarna heeft de bemanning van twee ambulances hem geprobeerd te reanimeren, maar dit mocht niet baten. Cees Bijlstra genoot landelijk bekendheid als componist. Hij laat een vrouw, twee zonen en een dochter na.

In oktober 2002 stond hij nog in de schijnwerpers tijdens een bijzonder filmconcert in de Stadsschouwburg in Utrecht. Er werd toen muziek gespeeld die Bijlstra had gecomponeerd voor de films van regisseur Pieter Verhoeff: De dream, Van geluk gesproken, De vuurtoren, De langste reis, Maten en Nynke. Van de muziek uit De dream heeft Bijlstra in 1987 in het Tsjechische Karlovy Vary de prijs voor de beste muziek ontvangen. Op een internationaal filmfestival in Nice in 1995 kreeg hij een nominatie voor de muziek uit De Vuurtoren!
zaterdag 14 februari 2004 om 09:31 door
AKKRUM - Op dinsdag 10 februari is op 89-jarige leeftijd Kornelis (Kees) Jacobus Vrijling overleden. Vrijling was van 1962 tot 1980 burgemeester van de gemeente Idaarderadeel, de voorloper van Boarnsterhim.
Hij begon zijn werkzame leven als bankwerker, daarna werd hij journalist bij Het Parool. In 1962 solliciteerde hij vanuit deze functie met succes naar de vacature van burgemeester van Idaarderadeel. Vrijling en zijn vrouw woonden vanaf het voorjaar van 2003 in het verzorgingshuis Leppehiem in Akkrum. Tot die tijd woonde het echtpaar in hun woning aan de Oostergoostraat 21 in Grou, waar men sinds de aanstelling van Vrijling is gaan wonen. Vrijling wordt gekenschetst als een innemende man, die dicht bij zijn medewerkers stond. Tijdens raadsvergaderingen was hij vaak wat 'breedsprakig'. Toen hij nog als burgemeester werkte was hij sterk betrokken bij het Grouster dorpsfeest. Eén van de nevenfuncties van Vrijling was het voorzitterschap van de landelijke hengelsportvereniging. Dat leverde hem in Grou de bijnaam Kees Fisk of Kees Karper op.
zondag 18 januari 2004 om 14:36 door
GROU – Op 56-jarige leeftijd is vrijdagavond Matheus Postma overleden, echtgenoot van Lies Postma – Oostwoud. Hij was sinds de herfst van 2003 ziek, toen zich bij hem longkanker openbaarde. Postma was werkzaam als huisschilder. In zijn vrije tijd was hij onder meer actief in het zendamateurcircuit. In de jaren ’60 was hij zelfs de eerste Grouster met een 27 MC-zender. Later zond hij uit op de FM-band. Zijn zendstation De Rode Zescilinder genoot grote populariteit bij vele Grousters.
zaterdag 15 november 2003 om 18:34 door
GROU - Op Abbemastate, de plaats waar nu boodschappen gedaan worden in Super de Boer, werd in het midden van de zestiende eeuw een van de merkwaardigste figuren uit de Nederlandse kerkgeschiedenis geboren. De Goudse historicus Paul H.A.M. Abels heeft gedurende 25 jaar naspeuringen naar deze persoon verricht. Het resultaat is een kleurrijke biografie, die begin met een uitgebreid hoofdstuk over het leven in Grou in zijn dagen. Het boek, dat de titel Ovittius’ Metamorphosen heeft meegekregen, zal worden uitgegeven door de Fryske Akademy in Leeuwarden en uitgeverij Eburon in Delft en wordt op 21 november aangeboden aan burgemeester Ype Dijkstra van Boarnsterhim.
zaterdag 18 oktober 2003 om 15:12 door
GROU - Na een ernstige ziekte is afgelopen vrijdag Jan de Groot overleden. De Groot genoot bekendheid als beminnelijke eigenaar van de hengelsportzaak en handel in dierenbenodigdheden Jan & Japke aan de Hoofdstraat 40 in Grou. Het bedrijf wordt voorgezet door zijn familie. De Groot is 52 jaar geworden.

Woensdagmorgen is op het Grouster kerkhof Gerke Binnert Hijlkema begraven. Hij was tijdens zijn werkzame leven vennoot van het financiële kantoor Schoustra, Hijlkema en De Vries (SHV) aan de Parkstraat. Hier was hij vooral verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille en de NMS-spaarbank. Nadat Hijlkema wegens gezondheidsproblemen stopte, is het bedrijf voortgezet als Brouwer & Buwalda. Naast zijn werk zette Hijlkema zich in voor de politieke partij ID'78 en was hij lange tijd penningmeester van de Stifting Grou. Hijlkema overleed op 72-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een hersenbloeding.
woensdag 04 juni 2003 om 22:05 door
GROU - Bij een aanrijding op de Wjitteringswei maandag omstreeks 13.30 uur heeft een 67-jarige fietser uit Grou dermate ernstig letsel opgelopen, dat hij de volgende dag in het ziekenhuis te Heerenveen is overleden. Het slachtoffer werd aangereden door een passerende vrachtwagen die bestuurd werd door een 38-jarige inwoner van Drachten. Het slachtoffer werd met hoofdletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Heerenveen, waar hij dus de volgende dag overleed.

De vrachtwagenchauffeur verklaarde dat hij de fietser niet heeft opgemerkt en slechts een klap hoorde en daarna het slachtoffer op het wegdek zag liggen. Ook andere getuigen konden de toedracht van het ongeval niet nader beschrijven. De politie is daarom op zoek naar eventuele andere getuigen (met name personen die ter plaatse met snoeiwerkzaamheden bezig zouden zijn geweest). Zij worden verzocht contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844. Naar de toedracht van het ongeval wordt door de politie nog onderzoek gedaan.
zaterdag 23 maart 2002 om 11:07 door
GROU - De Grouster ondernemer Jogchum (Jopie) Douma is vrijdag overleden. Douma was eigenaar van de mode- en sportzaken It Beaken in het centrum van Grou. Douma (55) werd vorige week donderdag met ernstige hartklachten naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam uiteindelijk in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht terecht, waar bij hem een donorhart zou worden geïmplanteerd.

It Beaken is hoofdsponsor van de Grouster voetbalvereniging GAVC. In verband met het overlijden van Douma zal dit weekend voorafgaand aan alle wedstrijden een minuut stilte in acht worden genomen. Ook hangt de vlag halfstok bij het sportcomplex Nesserdyk. De deuren van de sport- en modezaken aan de Hoofdstraat blijven dezer dagen gesloten.
maandag 28 januari 2002 om 14:33 door
GROU - De 19-jarige Jan Wietse Jellema is zondagmiddag in het MCL-Zuid overleden. Jellema werd in de nacht van zaterdag op zondag door een 21-jarige automobilist uit Grou geschept. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
Het bureau ongevalsanalyse van de politie Friesland doet een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. (zie bericht zondag 27 januari)
maandag 19 november 2001 om 20:18 door
GROU - Sneintojûn is Sietske Pasveer ferstoarn. Paveer is yn 1915 berne yn Akkrum mar wenne de lêste 20 jier yn it Grouster fersoargingshûs Nij Friesmahiem. De lêste jierren kaam se har keamer dêr net út. Sietske Pasveer wie in ferneamd koartebaan rydster. Op 17-jierrige leeftyd wûn se har earste jildpriis. Op 22 desimber 1939 wûn se it Nederlânsk Kampioenskip, yn de finale fersloech se de ferneamde rydster Antje Koopman. Yn de lange winter fan 1939/1940 belibbe Pasveer har gloarjetiid. Se wûn doe mar leafst 400 gûne oan prizejild!
vrijdag 19 oktober 2001 om 01:29 door
GROU - De 61-jarige Grouster die donderdag door een hartinfarct om het leven is gekomen (zie eerder bericht) is Rudi de Haan. De Haan was tientallen jaren lang de eigenaar van 'de Grouwster Autorijschool', de eerste rijschool in Grou. In goede tijden bood dit bedrijf werk aan drie instructeurs, de laatste jaren werkte hij alleen. De Haan was donderdagochtend in zijn lesauto op weg naar een klant, toen hij werd getroffen door een hartaanval. De Grouster Wietze Kooiker vond De Haan, die nog net zijn auto tot stilstand had gebracht, in deze toestand achter het stuur aan. Reanimatie mocht niet meer baten. De Haan beoefende o.m. het zendamateurisme, eerst op de 27 MC-band en later op de 2 Meter-band, als hobby uit.
vrijdag 27 juli 2001 om 09:44 door
GROU - De 47-jarige Harry (Harm) Frosten uit Grou is donderdag omstreeks 18.00 uur bij een eenzijdig ongeval op de Stukewei onder Garyp om het leven gekomen. Forsten reed in de richting Warten en haalde een voor hem rijdende auto in. Hij botste vervolgens door nog onverklaarbare oorzaak tegen een in de linkerberm staande boom. Forsten overleed ter plaatse. Hij genoot in Grou bekendheid als agent en later rechercheur bij de Politie Midden-Friesland.


Google
Web degrouster.nl

Redactie & advertenties:
Kor Hylkema

Tel: 06-27238466
redactie@degrouster.nl

Overname en/of hergebruik, in welke vorm dan ook, van artikelen en/of foto's op deze site is zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf niet toegestaan.
dossier © De Grouster 1999-2016 - Powered by Scylla Software