Grouster skûtsje wordt verlengd
Skûtsje It Doarp Grou op eigen water.