Oebele Brouwer is op 7 febrewaris o.s. presiis 5 jier boargemaster fan Achtkarspelen.
Oebele Brouwer is op 7 febrewaris o.s. presiis 5 jier boargemaster fan Achtkarspelen.