Grousters flechtsje einekuorren
Leden fan De Strampel oan it einekoerflechtsjen. (Foto: Cees van der Meulen)